ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ชัย อวยเจริญ
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :0800073188
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม