[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 20/มี.ค./2566 || อ่าน : 12 ) โดย admin 374.03 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 17/มี.ค./2566 || อ่าน : 6 ) โดย admin 907.99 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
3 ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ลงวันที่ : 16/มี.ค./2566 || อ่าน : 8 ) โดย admin 704.59 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566( ลงวันที่ : 17/ก.พ./2566 || อ่าน : 26 ) โดย admin 1.09 MBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 17/ก.พ./2566 || อ่าน : 16 ) โดย admin 241.02 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
6 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2566 || อ่าน : 34 ) โดย Admin 5.63 MBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 19/พ.ค./2565 || อ่าน : 389 ) โดย admin 90.85 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น( ลงวันที่ : 19/พ.ค./2565 || อ่าน : 394 ) โดย admin 95.45 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น( ลงวันที่ : 19/พ.ค./2565 || อ่าน : 454 ) โดย admin 90.64 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
10 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)( ลงวันที่ : 29/เม.ย./2565 || อ่าน : 545 ) โดย admin 64.84 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
11 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น( ลงวันที่ : 22/เม.ย./2565 || อ่าน : 375 ) โดย admin 51.91 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2565 || อ่าน : 366 ) โดย admin 951.79 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสนม( ลงวันที่ : 9/มี.ค./2565 || อ่าน : 188 ) โดย admin 828.08 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ( ลงวันที่ : 7/มี.ค./2565 || อ่าน : 364 ) โดย admin 346.26 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
15 ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy)( ลงวันที่ : 7/มี.ค./2565 || อ่าน : 258 ) โดย admin 29.76 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
16 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน : 474 ) โดย admin 19.32 MBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
17 รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์( ลงวันที่ : 30/พ.ย./2564 || อ่าน : 593 ) โดย admin 32.93 MBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
18 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2564 || อ่าน : 446 ) โดย admin 643.71 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
19 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2564 || อ่าน : 396 ) โดย admin 55.03 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต
20 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลสนม( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 458 ) โดย admin 13.96 KBs 0 แผนป้องกันการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>//