[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานบริการ
งานวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานบุคคล
การเงิน(FINANCE)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
DOWNLOAD
สำหรับเจ้าหน้าที่
  
ประวัติเทศบาล  
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
บ้านสนม สภาพภูมิประเทศเดิมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด ทางทิศตะวันออกมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีกอไผ่ป่าขึ้นล้อมรอบ ในหนองน้ำมีปลานานาชนิด มีตะพาบน้ำ และเต่าจำนวนมาก หนองน้ำมีกอสวะขึ้นทึบ บริเวณผิวน้ำมีหญ้าปล้องขึ้นเขียวขจี ชาวอีสานเรียกว่า“สนม” จึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองสนม” เป็นที่มาของชื่อ “บ้านสนม” ในปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ถึง ๒๔๕๑ ได้มีการปฏิรูปการปกครองใหม่ ได้ประกาศให้บ้านสนมเป็นตำบลสนม อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับการยกฐานะจากตำบลสนม เป็นกิ่งอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอสนม เป็นอำเภอสนม ปัจจุบันอำเภอสนม มี ๗ ตำบล ๗๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลสนม ตำบลโพนโก ตำบลแคน ตำบลนานวน ตำบลหนองระฆัง ตำบลหนองอียอ และตำบลหัวงัว 
เทศบาลตำบลสนม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๒
เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีผู้บริหารท้องถิ่นรวม ๕ รุ่น โดยปัจจุบันคือ นายเพชร แสนสุข ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสนม ขับเคลื่อนการบริหารงานตำบลด้วย “คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน องค์กรในพื้นที่และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมรวม ๑๒ คน โดยทำงานภายใต้หลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง มุ่งเน้นถึงความอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นเป็นตัวตั้ง และยังทำงานเชื่อมประสานกับองค์กรอื่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนม โรงพยาบาลสนม สาธารณสุขอำเภอสนม สถานีตำรวจภูธรสนมจากหลักการบริหารดังกล่าว ทำให้ตำบลสนมเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในตำบลตามแนวคิดการจัดการตนเอง โดยการรวมกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งในชุมชน จนนำไปสู่หมู่บ้านและตำบลจัดการตนเอง ซึ่งเกิดจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แกนนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา