ชื่อ - นามสกุล :นายเพชร แสนสุข
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
หน้าที่หลัก :นายกเทศมนตรีตำบลสนม
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลสนม