ชื่อ - นามสกุล :นางคำสิงห์ จำปี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภาเทศบาล
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :
Email :