ชื่อ - นามสกุล :นายหาญ ดวงสี
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :ประธานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลสนม
Telephone :
Email :