ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลตำบลสนม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "สุขาภิบาล" เป็น "เทศบาลตำบล" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542